Materies

We behandelen onderstaande materies (klik op de titel voor meer details)


 • ongevallen
 • medische aansprakelijkheid
 • letselschade
 • productaansprakelijkheid
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • verzekeringsrecht
 • invordering onbetaalde facturen
 • advies en opstellen factuurvoorwaarden
 • advies en opstellen handelscontracten
 • overdracht handelszaak
 • handelspraktijken en consumentenbescherming
 • faillissementen, akkoorden
 • vervoer, reizen, toerisme
 • vennootschappen, VZW’s en stichtingen
 • arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • sociaal strafrecht
 • arbeidsongevallen
 • bijdragen in het kader van het zelfstandig statuut / werkgeversbijdragen RSZ
 • gezinsbijslagen, werkloosheidsuitkeringen, pensioen, …
 • oprichting vennootschappen
 • ontbinding en vereffening vennootschappen
 • overdracht van aandelen
 • conflicten tussen vennoten
 • procedures in geschillen met de overheid
 • milieurecht
 • onderwijs
 • onteigeningen
 • overheidsopdrachten
 • ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • monumenten en landschappen
 • lokale besturen, incl. OCMW
 • openbaar domein
 • overheidsaansprakelijkheid
 • handelshuur/woninghuur/landpacht
 • opmaken huurcontracten
 • ontbinding huur
 • invordering huurachterstallen
 • huurschade
 • hernieuwing huurcontracten
 • verdediging en burgerlijke partijstelling
 • politierechtbank, correctionele rechtbank en hof van assisen
 • raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling
 • tussenkomst bij vrijheidsberoving
 • bijstand tijdens ondervragingen
 • rechtsbijstand
 • aansprakelijkheid
 • expertise schade
 • strafrechtelijke verdediging
 • huwelijk, schijnhuwelijk
 • huwelijkscontracten
 • dringende voorlopige maatregelen
 • echtscheidingen (gerechtelijk of met onderlinge toestemming)
 • feitelijke samenwoning
 • wettelijke samenwoning
 • omgangsrecht
 • onderhoudsgeld
 • schenkingen
 • nalatenschappen en erfregelingen
 • naamsverandering
 • afstamming
 • erkenning
 • adoptie
 • verdediging minderjarigen
 • bijstand geesteszieken
 • verkoop van onroerende goederen
 • bouwrecht, aannemingsrecht
 • appartementsmede-eigendom
 • stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • woninghuur, handelshuur en landpacht
 • onteigeningen
 • bodemsanering
 • erfdienstbaarheden, uitwegen
 • erfpacht, opstal

Boeiaardstraat 25 - 8820 Torhout
T: 050 21 30 99 - F: 050 21 51 82
E: bart@advocaatvanreybrouck.be

Gratis eerste consultatie

*